Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành XUẤT NHẬP KHẨU

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Hãng tàu tiếng trung là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành XUẤT NHẬP KHẨU rất đa dạng và phong phú, nó liên quan tới khá nhiều các lĩnh vực chuyên ngành khác như từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Hải quan, Vận tải, Xuất nhập cảnh và các từ vựng thuật ngữ kinh tế…

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm 1 Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu 船边交货(免费船上交货) chuán biān jiāo huò (miǎnfèi chuánshàng jiāo huò) 2 Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm 成本加运费 chéngběn jiā yùnfèi 3 Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí 到岸价(成本, 保险费和运费) dào àn jià (chéngběn, bǎoxiǎn fèi hé yùnfèi) 4 Bảo hiểm xuất khẩu 出口保险 chūkǒu bǎoxiǎn 5 Bến cảng 埠头 bùtóu 6 Bù giá vàng 黄金升水 huángjīn shēngshuǐ 7 Buôn lậu và gian lận thương mại 商业欺诈, 走私 shāngyè qīzhà, zǒusī 8 Các lô hàng có độ rủi ro cao 高风险货物 gāo fēngxiǎn huòwù 9 Cảng công-ten-nơ 货柜港口 huòguì gǎngkǒu 10 Chấp nhận nhưng loại trừ…đây là thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu 接受除 jiēshòu chú 11 Chịu phạt 被罚 bèi fá 12 Chịu phạt 招致的惩罚 zhāozhì de chéngfá 13 Chịu phí tổn, chịu chi phí 支付费用 zhīfù fèiyòng 14 Chịu rủi ro 承担风险 chéngdān fēngxiǎn 15 Chịu tổn thất 蒙受损失 méngshòu sǔnshī 16 Chịu trách nhiệm 承担责任 chéngdān zérèn 17 Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…) 遭受 zāoshòu 18 Cho hàng vào công-ten-nơ 用集装箱装运(货物);使(某处)集装箱化 yòng jízhuāngxiāng zhuāngyùn (huòwù); shǐ (mǒu chù) jízhuāngxiāng huà 19 Cước chuyên chở hàng hóa 实载货吨位 shí zài huò dùnwèi 20 Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước (衡量船舶大小的排水)吨位;(军舰的)排水量吨位;(货物的)每吨 (héngliáng chuánbó dàxiǎo de páishuǐ) dùnwèi;(jūnjiàn de) páishuǐliàng dùnwèi;(huòwù de) měi dūn 21 Cuống trái khoán 未发行的债券 wèi fāxíng de zhàiquàn 22 Đại lý tàu biển 运货代理商 yùn huò dàilǐ shāng 23 Giấy báo nợ 借记报单, 借项通知单 jiè jì bàodān, jiè xiàng tōngzhī dān 24 Giấy chứng nhận thiếu nợ 债务凭证, 债务证明书; 借据 zhàiwù píngzhèng, zhàiwù zhèngmíng shū; jièjù 25 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 货物原产地证明书 huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū 26 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 货物原产地证明书 huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū 27 Giấy nợ không có thể chấp 无担保的信用债券 wú dānbǎo de xìnyòng zhàiquàn 28 Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay) 货物(船或飞机装载的) huòwù (chuán huò fēijī zhuāngzǎi de) 29 Hàng hóa được vận chuyển 货运, 货物 huòyùn, huòwù 30 Hàng hóa mua và bán 商品; 货物 shāngpǐn; huòwù 31 Hành vi nhà cầm quyền 国家行为或行动 guójiā xíngwéi huò xíngdòng 32 Hóa đơn tạm thời 估价单, 估价发票 gūjià dān, gūjià fāpiào 33 Khai báo hàng (để đóng thuế) 申报 shēnbào 34 Khoản cho vay cầm tàu 抵押贷款 dǐyā dàikuǎn 35 Khoản cho vay cầm tàu 押船贷款 yāchuán dàikuǎn 36 Khoản cho vay chi trội 贷款 dàikuǎn 37 Khoản cho vay không có đảm bảo 信用贷款, 信用借款 xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn 38 Khoản cho vay không có đảm bảo 信用贷款, 信用借款 xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn 39 Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn 长期贷款 chángqí dàikuǎn 40 Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn 活期借款, 可随时索还的借款 huóqí jièkuǎn, kě suíshí suǒ huán de jièkuǎn 41 Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn 短期借款 duǎnqí jièkuǎn 42 Không thể hủy ngang 不能取消的; 不可改变的 bùnéng qǔxiāo de; bùkě gǎibiàn de 43 Khu vực sát bến cảng 停泊处 tíngbó chù 44 Mắc nợ 借债 jièzhài 45 Mắc nợ, còn thiếu lại 负债的 fùzhài de 46 Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu 离岸价(免费上) lí àn jià (miǎnfèi shàng) 47 Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ 装载货物工人 zhuāngzǎi huòwù gōngrén 48 Người giữ trái khoán 信用债券持有人 xìnyòng zhàiquàn chí yǒu rén 49 Phí bảo hiểm 保险费 bǎoxiǎn fèi 50 Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ 保险 bǎoxiǎn 51 Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận 保险公司同意 bǎoxiǎn gōngsī tóngyì 52 Phí bảo hiểm phụ 额外保险费 éwài bǎoxiǎn fèi 53 Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung 附加保险费 fùjiā bǎoxiǎn fèi 54 Phí bốc dỡ 码头工人搬运费 mǎtóu gōngrén bānyùn fèi 55 Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra) 装箱单 zhuāng xiāng dān 56 Phụ phí (Là khoản tiền phải trả thêm vào số tiền gốc theo một quy định nào đó) 附加费用, 额外费用 fùjiā fèiyòng, éwài fèiyòng 57 Phụ phí bảo hiểm 附加保险费 fùjiā bǎoxiǎn fèi 58 Sự cho vay cầm cố 抵押贷款 dǐyā dàikuǎn 59 Sự cho vay cầm hàng, lưu kho 仓库的保险 cāngkù de bǎoxiǎn 60 Sự cho vay có lãi 有息贷款, 息债 yǒu xī dàikuǎn, xí zhài 61 Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp 无担保保险 wú dānbǎo bǎoxiǎn 62 Sự cho vay tiền 贷款资金 dàikuǎn zījīn 63 Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái 借款 jièkuǎn 64 Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ 借方帐目 jièfāng zhàng mù 65 Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ 亏欠, 债务 kuīqiàn, zhàiwù 66 Sự phát hành trái khoán 债券发行 zhàiquàn fāxíng 67 Sự trả tiền lương 实物支付 shíwù zhīfù 68 Thiên tai. Thiên tai là sức mạnh khó phòng chống được nên tập quán quốc tế xét trường hợp xảy ra thiên tai gây tổn thất tài sản, sinh mệnh hoặc cản trở, thủ tiêu nghĩa vụ của một bên đương sự được qui định bởi một hợp đồng hay cam kết nào đó, thì đương sự ấy được miễn giảm trách nhiệm do trườnt hợp bất khả kháng (force majeure) 天灾或自然灾害 tiānzāi huò zìrán zāihài 69 Thuế nhập khẩu, hải quan 关税;海关 guānshuì; hǎiguān 70 Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ) 容器, 箱, 匣, 集装箱, 货柜 róngqì, xiāng, xiá, jízhuāngxiāng, huòguì 71 Tiền công theo từng đơn vị sản phẩm 计件工资 jìjiàn gōngzī 72 Tiền cược bán, tiền cược nghịch 保费 bǎofèi 73 Tiền cược mua hoặc bán 双期权溢价 shuāng qíquán yìjià 74 Tiền cược mua, tiền cược thuận 为赎回溢价 wèi shú huí yìjià 75 Tiền lương cố định 固定工资 gùdìng gōngzī 76 Tiền lương công nhật 日工资 rì gōngzī 77 Tiền lương danh nghĩa 现金工资 xiànjīn gōngzī 78 Tiền lương giờ 计时工资 jìshí gōngzī 79 Tiền lương hàng tháng 月工资 yuè gōngzī 80 Tiền lương khoán 合同工资 hétóng gōngzī 81 Tiền lương theo nghiệp vụ 岗位工资 gǎngwèi gōngzī 82 Tiền lương thực tế 实际工资 shíjì gōngzī 83 Tiền lương thực tế (trừ yếu tố lạm phát) 实际收入 shíjì shōurù 84 Tiền lương tối đa 最大工资 zuìdà gōngzī 85 Tiền lương tối thiểu 最低工资 zuìdī gōngzī 86 Tiền lương, tiền công 工资 gōngzī 87 Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách 额外费用; 保险费; 附加费 éwài fèiyòng; bǎoxiǎn fèi; fùjiā fèi 88 Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn 随时可收回的贷款 suíshí kě shōuhuí de dàikuǎn 89 Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn 通知放款,(银行间的)短期贷款 tōngzhī fàngkuǎn,(yínháng jiān de) duǎnqí dàikuǎn 90 Tín dụng thư không hủy ngang 不可撤销信用证 bùkě chèxiāo xìnyòng zhèng 91 Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian quy định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với quy định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu) 信用证 xìnyòng zhèng 92 Tờ khai hải quan 通关申报表格 tōngguān shēnbào biǎogé 93 Trái khoán chịu tiền lãi cố định 固定利息债券 gùdìng lìxí zhàiquàn 94 Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến 渐变利息债券 jiànbiàn lìxí zhàiquàn 95 Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi 可变利率债券 kě biàn lìlǜ zhàiquàn 96 Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành đôla 可转换(公司)债券 kě zhuǎnhuàn (gōngsī) zhàiquàn 97 Trái khoán ký danh 注册债券 zhùcè zhàiquàn 98 Trái khoán trả dần 赎回债券 shú huí zhàiquàn 99 Vận đơn (cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi đi) 运货单; 路单; 运单; 货票 yùn huò dān; lù dān; yùndān; huòpiào 100 Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng) 提货单 tíhuò dān 101 Vận đơn đã nhận hàng . Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dỡ và hàng đã được nhận xong 已提货的提单 yǐ tíhuò de tídān 102 Vận đơn hàng không 空运单 kōngyùn dān 103 Việc bốc dỡ (hàng) 搬运 bānyùn 104 Việc gửi hàng 装运, 载货量, 装货, 装载的货物 zhuāngyùn, zài huò liàng, zhuāng huò, zhuāngzǎi de huòwù 105 Tài chính 金融 jīnróng 106 Tài chính doanh nghiệp 企业融资 qǐyè róngzī 107 Tài chính doanh nghiệp, Corporate Finance 企业融资 Qǐyè róngzī 108 Tài khoản vốn 资本账户 zīběn zhànghù 109 Tài sản 资产 zīchǎn 110 Tài sản cố định 固定资产 gùdìng zīchǎn 111 Tài sản cố định hữu hình 有形资产 yǒuxíng zīchǎn 112 Tài sản cố định hữu hình, Tangible asset/Phsical assets 有形资产 yǒuxíng zīchǎn 113 Tài sản cố định, Fixed Assets 固定资产 gùdìng zīchǎn 114 Tài sản ngắn hạn 流动资产 liúdòng zīchǎn 115 Tài sản ngắn hạn, Current Assets 流动资产 liúdòng zīchǎn 116 Tài sản vô hình 无形资产 wúxíng zīchǎn 117 Tài sản vô hình, Intangible Assets 无形资产 wúxíng zīchǎn 118 Tăng lên 上涨 shàngzhǎng 119 Tăng trưởng 增长 zēngzhǎng 120 Tên thương mại, tên nhãn hiệu thương phẩm 商标名 Shāngbiāo míng 121 Thẻ tín dụng 信用卡 xìnyòngkǎ 122 Thẻ tín dụng, Credit Card 信用卡 xìnyòngkǎ 123 Thị trường 市场 shìchǎng 124 Thị trường hàng hoá kỳ hạn 期货市场 qíhuò shìchǎng 125 Thị trường hàng hoá kỳ hạn, Futures Market 期货市场 qíhuò shìchǎng 126 Thị trường hoán đổi ngoại tệ 外汇 wàihuì 127 Thị trường hoán đổi ngoại tệ, Foreign Exchange, Forex 外汇 wàihuì 128 Thị trường ngoài nước 海外市场 Hǎiwài shìchǎng 129 Thị trường nhập khẩu 进口市场 Jìnkǒu shìchǎng 130 Thị trường quốc tế 国际市场 Guójì shìchǎng 131 Thị trường thế giới 世界市场 Shìjiè shìchǎng 132 Thị trường theo chiều giá lên 牛市,多头市场 niúshì, duōtóu shìchǎng 133 Thị trường theo chiều giá xuống 熊市, 空头市场 xióngshì, kōngtóu shìchǎng 134 Thị trường tiền mặt 现货市场 xiànhuò shìchǎng 135 Thị trường vốn 资本市场 zīběn shìchǎng 136 Thị trường xuất khẩu 出口市场 Chūkǒu shìchǎng 137 Thổ sản 土产品 Tǔ chǎnpǐn 138 Thời gian giao hàng 交货时间 Jiāo huò shíjiān 139 Thời hạn ( kỳ hạn ) 索赔期 Suǒpéi qí 140 Thông tin 信息 xìnxī 141 Thu nhập ròng 净收入 jìng shōurù 142 Thu nhập ròng trên cổ phần 每股收益 měi gǔ shōuyì 143 Thu nhập ròng trên cổ phần, Earning Per Share,EPS 每股收益 měi gǔ shōuyì 144 Thu nhập ròng, Net Income (NI) 净收入 jìng shōurù 145 Thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh 税后营运收入 shuì hòu yíngyùn shōurù 146 Thuế nhập khẩu 进口税 Jìnkǒu shuì 147 Thuế xuất khẩu 出口税 Chūkǒu shuì 148 Thương hiệu, nhãn hiệu 品牌 pǐnpái 149 Thương mại biên giới 边境贸易 Biānjìng màoyì 150 Thương mại bù trừ 补偿贸易 Bǔcháng màoyì 151 Thương mại chuyển khẩu 转口贸易 Zhuǎnkǒu màoyì 152 Thương mại đa phương 多边贸易 Duōbiān màoyì 153 Thương mại đường biển 海运贸易 Hǎiyùn màoyì 154 Thương mại hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng 易货贸易 Yì huò màoyì 155 Thương mại hữu hình 有形贸易 Yǒuxíng màoyì 156 Thương mại nhập khẩu 进口贸易 Jìnkǒu màoyì 157 Thương mại quá cảnh 过境贸易 Guòjìng màoyì 158 Thương mại qua trung gian 中介贸易 Zhōngjiè màoyì 159 Thương mại quốc tế 国际贸易 guójì màoyì 160 Thương mại song phương 双边贸易 Shuāngbiān màoyì 161 Thương mại tự do 自由贸易 zìyóu màoyì 162 Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu mậu dịch hàng đổi hàng 互惠贸易 Hùhuì màoyì 163 Thương mại vô hình 无形贸易 Wúxíng màoyì 164 Thương mại xuất khẩu 出口贸易 Chūkǒu màoyì 164 Thương mại xuất khẩu 出口贸易 Chūkǒu màoyì 165 Thương phiếu 商业票据 shāngyè piàojù 166 Tỉ giá ngoại hối 货币外汇汇率 huòbì wàihuì huìlǜ 167 Tỉ giá ngoại hối, Foreign Exchange Rate 货币外汇汇率 huòbì wàihuì huìlǜ 168 Tỉ lệ chiết khấu 贴现率 tiēxiàn lǜ 169 Tỉ lệ chiết khấu, Discount Rate 贴现率 tiēxiàn lǜ 170 Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế 税后利润率 shuì hòu lìrùn lǜ 171 Tiền đã chi trả 支付货币 Zhīfù huòbì 172 Tiền đã kết toán 结算货币 Jiésuàn huòbì 173 Tiền gửi 存款 cúnkuǎn 174 Tiền gửi tiến kiệm 存单,存款证 cúndān, cúnkuǎn zhèng 175 Tiền gửi, deposit 存款 cúnkuǎn 176 Tiền mặt 现金 xiànjīn 177 Tiền tệ 货币 huòbì 178 Tiền tệ,Currency, Money 货币 huòbì 179 Tín dụng 信用,信贷 xìnyòng, xìndài 180 Tín dụng, Credit 信用, 信贷 xìnyòng, xìndài 181 Tính lưu thông thị trường, Market liquidity 市场流通性 shìchǎng liútōng xìng 182 Tính thanh toán thị trường 市场流通性 shìchǎng liútōng xìng 183 Tổ chức thương mại thế giới 世界贸易组织 shìjiè màoyì zǔzhī 184 Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa 货物清单 Huòwù qīngdān 185 Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa 货物清单 huòwù qīngdān 186 Toàn cầu 全球 quánqiú 187 Tổng doanh thu 总收益 zǒng shōuyì 188 Tổng doanh thu, Total revenue (TR) 总收益 zǒng shōuyì 189 Tổng giá trị nhập khẩu 进口总值 Jìnkǒu zǒng zhí 190 Tổng giá trị sản phẩm nội địa 国内生产总值 guónèi shēngchǎn zǒng zhí 191 Tổng giá trị sản phẩm nội địa, Gross Domestic Product (GDP) 国内生产总值 guónèi shēngchǎn zǒng zhí 192 Tổng giá trị thị trường, tổng mức giá trị thị trường, Market capitalization 总市值, 市价总额 zǒngshìzhí, shìjià zǒng é 193 Tổng giá trị xuất khẩu 出口总值 Chūkǒu zǒng zhí 194 Tổng sản phẩm quốc gia 国民生产总值 guómín shēngchǎn zǒng zhí 195 Tổng sản phẩm quốc gia, Gross National Product (GNP) 国民生产总值 guómín shēngchǎn zǒng zhí 196 TQ sản xuất 中国制造的 Zhōngguó zhìzào de 197 Trái khoán 公司债券 gōngsī zhàiquàn 198 Trái khoán, Corporate Bond 公司债券 gōngsī zhàiquàn 199 Trái phiếu 债券 zhàiquàn 200 Trái phiếu chuyển đổi 可转换公司债券 kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn 201 Trái phiếu chuyển đổi, Convertible Bond, CB 可转换公司债券 kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn 202 Trợ lý chủ tịch 总裁助理 zǒng cái zhùlǐ 203 Trợ lý giám đốc 经理助理 jīnglǐ zhùlǐ 204 Trợ lý giám đốc điều hành 总经理 助理 zǒngjīnglǐ zhùlǐ 205 Trông nom, giám sát 监管 jiānguǎn 206 Trong nước sản xuất 本国制造的 Běnguó zhìzào de 207 Trực tiếp nhập khẩu 直接进口 Zhíjiē jìnkǒu 208 Trung tâm mậu dịch biên giới 边境贸易中心 Biānjìng màoyì zhōngxīn 209 Trung tâm mậu dịch quốc tế 国际贸易中心 Guójì màoyì zhōngxīn 210 Trung tâm mậu dịch thế giới 世界贸易中心 Shìjiè màoyì zhōngxīn 211 Trung tâm ngoại thương 外贸中心 Wàimào zhōngxīn 212 Trung tâm thương mại 贸易中心 Màoyì zhōngxīn 213 Trưởng ban quản đốc 董事长 dǒngshì zhǎng 214 Tự do thương mại 自由贸易 Zìyóu màoyì 215 Tỷ lệ cổ tức trên giá trị cổ phần 股息率 gǔxí lǜ 216 Tỷ lệ cổ tức trên giá trị cổ phần, Dividend Yield Ratio 股息率 gǔxí lǜ 217 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 债务股本比 zhàiwù gǔběn bǐ 218 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, Debt to Equity Ratio 债务股本比 zhàiwù gǔběn bǐ 219 Tỷ lệ tăng trưởng 增长速度 zēngzhǎng sùdù 220 Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm 年平均增长率 nián píngjūn zēngzhǎng lǜ 221 Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ 内部增长率 nèibù zēngzhǎng lǜ 222 Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ, Internal Growth Rate 内部增长率 nèibù zēngzhǎng lǜ 223 Tỷ lệ tăng trưởng, Growth Rate 增长速度 zēngzhǎng sùdù 224 ủy viên ban quản đốc, ủy viên ban giám đốc 董事委员 dǒngshì wěiyuán 225 Vận chuyển hàng hóa bằng container 集装箱货运 Jízhuāngxiāng huòyùn 226 Vận chuyển hàng hóa bằng container 集装箱货运 jízhuāngxiāng huòyùn 227 Vận đơn ( B/L ) 提(货)单 Tí (huò) dān 228 Vận đơn liên hiệp 联运提单 Liányùn tídān 229 Vi phạm hợp đồng 合同的违反 Hétóng de wéifǎn 230 Vi phạm hợp đồng 合同的违反 hétóng de wéifǎn 231 Vốn 资金 zījīn 232 Vốn 资产 zīchǎn 233 Vốn cổ phần 股本 gǔběn 234 Vốn cổ phần, Capital Stock, Share Capital 股本 gǔběn 235 Vốn đầu tư 资本, 资本金 zīběn, zīběn jīn 236 Vốn lớn, vốn hoá lớn 大盘 dàpán 237 Vốn lưu động 营运资金 yíngyùn zījīn 238 Vốn lưu động, Working Capital 营运资金 yíngyùn zījīn 239 Xí nghiệp, doanh nghiệp 企业 qǐyè 240 Xin chiếu cố 请 多 关照 qǐng duō guānzhào 241 Xoay vòng vốn lưu động 营运资金周转率 yíngyùn zījīn zhōuzhuǎn lǜ 242 Xoay vòng vốn lưu động, Working capital turnover rate 营运资金周转率 yíngyùn zījīn zhōuzhuǎnlǜ 243 Xu hướng 走势 zǒushì 244 Xuất khẩu 出口 chūkǒu 245 Xuất khẩu gián tiếp 间接出口 Jiànjiē chūkǒu 246 Xuất khẩu trực tiếp 直接出口 Zhíjiē chūkǒu 247 Xuất khẩu, Export 出口 chūkǒu 248 Xuất siêu 出超 Chū chāo 249 Xuất siêu ( mậu dịch ), cán cân thương mại dưa thừa 贸易顺差 Màoyì shùnchā 250 Xuất siêu ( ngoại thương ) 外贸顺差 Wàimào shùnchā 251 Kinh doanh, nghiệp vụ 业务 yèwù 252 Kinh doanh, quản lý 经营 jīngyíng 253 Kinh tế tài chính 财经 cáijīng 254 Ký hậu để trắng 空白背书,不记名背书 Kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū 255 Ký hậu hạn chế 限制性背书 Xiànzhì xìng bèishū 256 Ký hậu hối phiếu 背书,批单 Bèishū, pī dān

⇒ Xem thêm:

  • Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế
  • Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương Mại

Trên đây là những từ vựng tiếng Trung xuất nhập khẩu dành cho những bạn đam mê học tiếng Trung, đây là vốn từ vựng này là rất cần thiết để nâng cao trình độ kỹ năng của mình.

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn:chinese.com.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Hà Phương là cô gái đam mê chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho mọi người trên các nền tảng khác nhau. Đã học và tốt nghiệp tại tại Học ngành Luật kinh tế - Khoa Luật Học tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

Related Posts

Kho CT DC Shopee ở đâu? Bao lâu thì nhận được hàng?

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về kho ct dc là ở đâu chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Soạn bài Ánh trăng | Soạn văn 9 hay nhất – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn bài ánh trăng chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Số đối là gì? Cách tìm số đối của phân số – VOH

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về số đối của chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

#1 Phụ nữ hồi xuân tìm trai trẻ [ CÓ SĐT+ ZALO] – Aloyeu

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về zalo tìm quý bà có số điện thoại chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Không thể bác bỏ học thuyết kinh tế Mác – Lê-nin

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về bản chất của giá trị thặng dư chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tả con gà trống nhà em (Dàn ý + 30 Mẫu) Bài văn tả gà trống hay nhất

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về miêu tả con gà trống lớp 4 ngắn chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.